Zpracování a ochrana osobních údajů

Zpracování a ochrana osobních údajů Školní jídelnou při Základní škole Podivín, příspěvková organizace (určeno pro osoby, jimž jsou poskytovány služby jídelny)

Školní jídelna při Základní škole Podivín, příspěvková organizace (dále jen "jídelna") pří plnění svých úkolů zpracovává a chrání osobní údaje v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů, týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů.

Její povinnosti jsou stanoveny zejména v obecném nařízení o ochraně osobních údajů.

1. Jaké osobní údaje jídelna zpracovává?

V rámci plnění svých povinností jídelna zpracovává jen takové osobní údaje, které jí právní předpisy ukládají nebo, které jsou nezbytné pro řádné plnění smlouvy.

Pokud jídelna zpracovává osobní údaje, k jejichž poskytnutí je třeba souhlas, pak o jeho udělení žádá jídelna k účelu, který je vždy při udělování souhlasu sdělen.

Jídelna zpracovává se zejména tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení osob, kterým poskytuje služby a jejich zákonných zástupců (pokud jsou nezletilý),
  • adresa trvalého pobytu,
  • datum narození,
  • telefonní čísla a kontaktní e-mail,
  • bankovní spojení.

2. Jaké jsou právní důvody (tituly) pro zpracování osobních důvodů?

Většinu osobních údajů zpracovává jídelna na základě právního titulu:

  • nezbytnosti pro splnění právní povinnosti, které se na ni vztahují,
  • nezbytnosti pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,

Údaje pro tyto účely jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro naplnění příslušných účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, nebo po dobu platnosti smlouvy či do úplného vypořádání práv a povinností plynoucích ze smlouvy, není-li při získávání údajů uvedeno jinak či subjektů údajů nedal výslovně souhlas se zpracováním osobních údajů na jinou dobu.

V některých případech, na něž nelze uplatnit výše uvedené právní tituly, je třeba poskytnout souhlas ke zpracování osobních údajů (bez jeho udělení není údaje možné zpracovávat). Tento souhlas je poskytován k účelu a po dobu, které jsou uvedeny v konkrétním prohlášení o poskytnutí souhlasu, poskytnutí souhlasu je dobrovolné a souhlas může být kdykoliv odvolán.

3. Jakých činností se zpracování osobních údajů školou týká?

Zpracování osobních údajů se týká zejména těchto agend:

  • agenda spojená s chodem jídelny (účetnictví, personalistika, veřejné zakázky atd.),
  • poskytování stravovacích služeb.

4. Jaká práva máte při zpracování Vašich osobních údajů či osobních údajů Vašich dětí vůči jídelně?

Každá osoba, která poskytla své osobní údaje, má právo na informace a na přístup ke svým osobním údajům, které jsou jídelnou zpracovávány, a to zejména informace o účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců, době, po kterou budou osobní údaje uloženy. Pokud byste zjistili nebo se domnívali, že jídelna provádí zpracování Vašich osobních důvodů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, máte právo požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Máte právo žádat opravu či výmaz (likvidaci), případně omezení (blokaci) zpracování. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

5. Jak můžete odvolat souhlas?

Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na právním titulu souhlasu, můžete ho odmítnout udělit nebo udělený souhlas kdykoli odvolat. Odvolat souhlas můžete stejným způsobem, jakým jste ho ke zpracování Vašich osobních údajů udělili.

6. Jaké jsou požadavky při předávání osobních údajů třetím osobám?

Jídelna osobní údaje předává a zpřístupňuje pouze v rozsahu svých povinností kontrolním orgánům apod.

S osobními údaji se také mohou seznámit externí spolupracovníci jídelny (tzv. zpracovatelé), pokud jídelna k realizaci některé své agendy zpracovatele využívá. Aktuální seznam těchto zpracovatelů jídelna na dotaz sdělí. Externí zpracovatele si pečlivě vybíráme a vztah s nimi řádně smluvně ošetřujeme.

7. Jak můžete jídelnu v souvislosti s ochranou osobních údajů kontaktovat?

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou následující:

e-mail: poverenec@skolnijidelnapodivin.cz, pověřence můžete také kontaktovat písemně na adrese sídla jídelny.

Můžete se na nás kdykoliv obrátit, pokud byste chtěli využít některého ze svých práv či od nás získat více informací.