Vnitřní řád školní jídelny 

Tento vnitřní řád byl vydán na základě následujících předpisů:


 • vyhláška 107/2005 Sb. novelizovaná vyhláškou č. 463/2011., o školním stavování v platném znění  zákon č. 472/2011 Sb. - Školský zákon v platném znění
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • v platném znění
 • vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách
 • osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,
 • 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven 
 • pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých včetně změn v platném znění
 • nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin, Nařízení ES - od 1. 1. 2006
 • 262/06 Sb., zákoník práce v platném znění
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
 • Vymezení a hlavního účelu a předmětu činnosti

Ve školní jídelně se stravují žáci a zaměstnanci školy, zaměstnanci školní jídelny

v rámci závodního stravování, vč. bývalých zaměstnanců obou organizací, dále zaměstnanci organizací ve městě, důchodci a ostatní soukromé osoby.

Hlavní činnost je zabezpečení školního stravování žáků Základní školy Podivín a závodního stravování zaměstnanců příspěvkové organizace.

Doplňková činnost je poskytování stravování zaměstnanců Základní školy Podivín a organizací

ve městě v rámci jejich závodního stravování a poskytování stravování veřejnosti.

 • Školní stravování

Školní stravování se řídí obecně platnými předpisy a hygienickými předpisy vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, výživovými normami v návaznosti na spotřební koš vybraných potravin, finančním normativem na nákup potravin dle jednotlivých kategorií strávníků.

Jednotlivé kategorie strávníků dle výše uvedené vyhlášky jsou:

žáci  7 -10 let                                                                                                                                                              

        11 -14 let                                                                                                                                                              

        15 a více let 

 Věková skupina se stanoví dle dosaženého věku v průběhu daném školním roce, t.j. od 1.9. do 31.8.      příštího roku.

 • Závodní stravování

Zaměstnanci stravující se v rámci závodního stravování se řídí vyhláškou 84/2005 Sb.

 • Registrace a evidence strávníků

Přihlášení žáků se provádí v kanceláři ředitelky školní jídelny vyplněním přihlášky (podpisem zákonného zástupce) a zakoupením bezkontaktního čipu za zálohu 100,- Kč. Strávník je po té přihlášen po celou dobu školní docházky nebo pokud se sám neodhlásí a nevrátí nepoškozený čip. V případě poškození nebo ztráty si musí žák zakoupit čip nový. Žáci prvních tříd čip nedostanou.

U zaměstnanců školy a školní jídelny není nutné vyplňovat přihlášku stačí zakoupení bezkontaktního čipu za zálohu stejnou jako u žáků.

Přihlášení pracovníků organizací ve městě je nutné sepsání smlouvy o odběru obědů.

Důchodci a ostatní soukromé dospělé osoby nemusí vyplňovat přihlášku stačí osobní přihláška              u ředitelky jídelny kde obdrží jídelníček do kterého zapíše požadované obědy.

 • Ceny obědů

Ceny obědů jsou stanoveny dle vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování jsou uvedeny v příloze tohoto řádů a jsou aktualizovány dle pohybu cen potravin a ostatních vstupů.

 • Úhrada stravného

Úhrada stravného se provádí u organizací fakturou, u žáků, zaměstnanců školy a školní jídelny, důchodců  a ostatního dospělých osob převodem z účtu nebo v hotovosti a to každé

 úterý a středu                                       9.00 až 11.30          14.00 až 15.00                                                     poslední den v měsíci pouze              9.00 až 11.30                                                                                         

  V době vydávání obědů                     11.30 až 14.00      se stravné nevybírá

 • Vracení přeplatků

V průběhu školního roku se finanční obnos za odhlášenou stravu automaticky odečítá z úhrady následující měsíc. Přeplatky na konci školního roku zůstávají na osobním stravovacím kontě pro následující období, ale mohou být na vyžádání vypořádány. Vracení přeplatků strávníkům nebo jejich zákonným zástupcům se provádí v hotovosti nebo převodem na bankovní účet na základě vyúčtování.

 •  Nezaplacené stravné

Nezaplacené obědy neznamenají odhlášené. Automatické odhlášení obědů nastane při překročení        dlužné částky 1000,- Kč /pokud není dohodnut delší termín splatnosti/.

Strávníci mají možnost výběru ze dvou druhů jídel. Žáci a zaměstnanci mají automaticky předvolený oběd   č. 1 a pokud mají zájem o oběd č. 2 musejí si jej přehlásit na terminálu (žáci 1. třídy/neumějí číst/ dostanou domů jídelníček, ve kterém označí rodiče vybraný oběd) a to 3 dny předem. V případě, že počet objednávek je menší jak 15 porcí, není ekonomické jej připravovat.

Strávníci budou o zrušení výběru včas informováni. Za zrušený výběr bude automaticky nastaven oběd č. 1. Pokud s tím strávník nesouhlasí musí si oběd odhlásit.

 •  Výdej stravy v případě nepřítomnosti

V případě nepřítomnosti si musí strávníci oběd odhlásit dne předem do 14.30 hodin a to i v případě         akcí školy (výlety, divadla, sportovní akce apod.). V době nemoci si odeberou oběd, který si nemohli     odhlásit do jídlonosičů. V jiných případech je zakázán odběr obědů žáků do nosičů. Odhlášení lze provést buď přes terminál nebo telefonicky na čísle             519344292

Vydávání obědů: celková doba výdeje dle rozvrhu 11.00 až 13 - 14.00 hodin

cizí strávníci a nemocní žáci do nosičů                      11.00 až 11.30 hodin                                                                                                                                             12.00 až 12.30 hodin

žáci a zaměstnanci                                                        11.40 až 12.00 hodin                                                                                                                                            12.35 až 13.00 hodin                                                                                                                                            13.30 až 14.00 hodin  dle rozvrhu

                                                                                        po 13 případně 14 hodině se obědy nevydávají

 • Konzumace oběda

Strávníkům je vydáván kompletní oběd skládající se z polévky, hlavního chodu a nápoje, podle možnosti a vhodnosti i salát, kompot, ovoce. Všechny součásti oběda (mimo nápoje) jsou na stolní nádobí nabírány a nalévány pracovnicemi školní jídelny. Polévku a veškeré přílohy včetně salátů či kompotů může žák na požádání dostat formou přídavku. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě.

Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách školní jídelny dle vyhlášky   č. 107/2005 Sb., o školním stravování, § 2, odst. 7. Strávníci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla ani k jeho dojídání.

 •  Dohled nad nezletilými strávníky

Dohled nad nezletilými strávníky v době výdeje a konzumace jídel, je zajišťován pracovníky školní jídelny. Dozory ve školní jídelně stanovuje ředitelka školní jídelny.

Povinnosti dozoru na jídelně:                                                                                 

 - ručí za pořádek a klid ve všech prostorách jídelny                                                                                        

- žáky nenutí násilně do jídla                                                                                                                            

 - sleduje stolování žáků a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování                                                      

 - dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny žáků                                                              

  - sleduje reakce strávníků na množství a kvalitu jídla                                                                                      

 - sleduje a koriguje odevzdávání použitého nádobí strávníky do odkladního okénka                                  

- dbá na bezpečnost stravujících se žáků                                                                                                        

 - dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj nebo upadnuvší jídlo apod.) okamžitě upozorní                    pracovnici ŠJ, která ihned závadu odstraní, aby tak nedošlo k případnému úrazu strávníků                     

- reguluje osvětlení na jídelně                                                                                                                          

 -zamezuje do jídelny vstupu osob mimo zaměstnanců školy a školní jídelny ( cizí strávníky apod.)

 • Úrazy ve školní jídelně

Úrazy a nevolnost jsou stravující se žáci, případně svědci těchto událostí, povinni okamžitě nahlásit         dozoru na jídelně, který neprodleně učiní odpovídající opatření. Úrazy v prostoru školní jídelny jsou řešeny ihned na místě s dozorem a přítomnými zaměstnanci školní jídelny /ředitelkou ŠJ, vedoucí       kuchařkou apod./ Záznam o úraze spolu se svědky události musí být zpracován nejpozději do tří dnů.

 • Škody na majetku školní jídelny

Strávníci, případně jejich zákonní zástupci odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny.     Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili, nebo jako svědci viděli způsobit, zaměstnancům školní jídelny, případně dozoru na jídelně, v případě větších škod ředitelce         školní jídelny. Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí. Úmyslně způsobenou škodu je   strávník, případně jeho zákonný zástupce povinen nahradit.

Za odložené cenné věcí strávníka v prostorách ŠJ, školní jídelna nezodpovídá.

 • Vstup do školní jídelny a prostor kuchyně      

 Do prostor kuchyně mají přístup pouze zaměstnanci jídelny nebo kontrolní pracovníci hygienické služby.

Do prostor školní jídelny v době výdeje stravy pro žáky nemají přístup žádné dospělé osoby nebo žáci nestravující se ve školní jídelně, mimo zaměstnanců školní jídelny a školy.

Jakékoli dotazy, připomínky či stížnosti vyřizuje ředitelka školní jídelny.

V Podivíně 1. května 2016

Vypracovala : Alena Leskourová - ředitelka školní jídelny